Vinply

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VINPLY.COM

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.vinply.com (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez ASMEDIO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: kontakt@vinply.com. 
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.vinply.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.vinply.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności przeglądać treść dostępną w Serwisie w tym treść Profili Użytkowników, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Usługodawca – ASMEDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 85/217, 00-844 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000832025, NIP 5272922934, REGON 385695096, kapitał zakładowy 5000,00 zł;

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie;

Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, posiada Konto, może dokonać Zamówienia Pakietów, przeglądać treść Profili innych Użytkowników oraz korzystać z innych Usług dedykowanych Użytkownikom posiadającym Konto, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto/Profil Użytkownika/Profil – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, w ramach której może on dodawać i prezentować w Serwisie informacje służące prezentacji jego osoby, zdjęcia oraz inne treści zgodnie z przeznaczeniem tej części Serwisu, a także kontaktować się z innymi Użytkownikami zarejestrowanymi za pomocą Skrzynki kontaktowej na zasadach wskazanych w Serwisie oraz niniejszym Regulaminie;

Skrzynka kontaktowa – część Profilu Użytkownika, o charakterze interaktywnego formularza kontaktu, pozwalająca na skontaktowanie się z innymi Użytkownikami zarejestrowanymi posiadającymi aktywny Profil. Poszczególne funkcjonalności Skrzynki kontaktowej mogą różnić się w zależności od posiadanego przez Użytkownika Pakietu;

Pakiet – odpłatna, czasowa Usługa, w ramach której Użytkownik zarejestrowany otrzymuje dostęp do dodatkowych Usług i funkcjonalności Serwisu. Zakres poszczególnych Pakietów wskazany jest w ich opisie prezentowanym na stronach Serwisu; 

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu  (dalej jako: ,,Umowa”) wybranego przez Użytkownika Pakietu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

Urządzenie mobilne/Urządzenie – mobilne urządzenie, za pomocą którego Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument. 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień na poszczególne Pakiety oraz korzystania z funkcjonalności udostępnionych w ramach poszczególnych Pakietów, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Ponadto, w celu korzystania z niektórych Usług Serwisu może być konieczne włączenie w Urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta usług lokalizacji oraz zapewnienie dostępu Serwisu do tych usług. W celu optymalizacji świadczenia Usług wymagających dostępu do usług lokalizacji Urządzenia, zalecane jest zezwolenie na stały dostęp do tych usług.  
 5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie przez Użytkowników pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W momencie wejścia na stronę internetową Serwisu Użytkownik potwierdza swój wiek.
 7. Poprzez zamieszczenie treści i zdjęć w Serwisie Użytkownik zarejestrowany udziela Usługodawcy na czas świadczenia Usług i prezentowania Profilu Użytkownika niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Profilu, a w szczególności zdjęć poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej, wprowadzanie do sieci Internet, zwielokrotnianie i udostępnianie treści i zdjęć w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w Profilu w zakresie udzielonej licencji, a w szczególności w innych niż wskazane przez Użytkownika zarejestrowanego częściach Serwisu. 

 

 1. USŁUGI
 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
 • przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
 • założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
 • udostępniania interaktywnej Skrzynki kontaktowej pozwalającej przesyłanie bezpośrednich wiadomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu,
 • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia,
 • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiajacego Uzytkownikom kontakt z Usługodawcą,
 • świadczenie Usługi newsletter.
 1. Złożenie Zamówienia jest odpłatne w wysokości wskazanej w opisie każdego z Pakietów. Pozostałe Usługi wskazane w ppkt. 3 powyżej są Usługami nieodpłatnymi. 
 2. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym w ramach prowadzonego w Serwisie bloga, gdzie prezentowane są artykuły tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu. 
 3. Niektóre treści w Serwisie mogą być dostępne tylko po zalogowaniu do Konta. Usługi i funkcjonalności wskazane w ramach każdego z Pakietów są dostępne po jego Zamówieniu, w terminie wskazanym w Serwisie.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie, w tym w ramach prowadzonego w Serwisie tematycznego bloga, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi założenie i prowadzenie Konta w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Niektóre Usługi świadczone w Serwisie wymagają założenia Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego. Niektóre z Usług, funkcjonalności lub uprawnień udostępnianych Użytkownikom, mogą różnić się w zależności od Pakietu Zamówionego i posiadanego przez Użytkownika.
 7. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta. 
 9. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. 
 10. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 11. Każdy Użytkownik zarejestrowany może skorzystać z funkcjonalności zawieszenia swojego Konta. W czasie zawieszenia Konta, Użytkownik nie jest widoczny dla innych Użytkowników, w tym nie mogą się oni z nim kontaktować za pomocą Skrzynki kontaktowej. W czasie zawieszenia Konta, o którym mowa w zdaniu poprzednim funkcjonalności Konta pozostają nieaktywne, a Użytkownik nie ma możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, które wymagają posiadania Konta. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik nie traci historii swojego Konta. 
 12. W celu zawieszenia Konta, o którym mowa w ppkt. 14 powyżej, Użytkownik korzysta z odpowiedniej funkcjonalności w ramach Konta. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć zawieszenie Konta – w ten sam sposób w jaki dokonał jego zawieszenia. 
 13. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie może kontaktować się z innymi Użytkownikami zarejestrowanymi za pośrednictwem interaktywnej Skrzynki kontaktowej dostępnej w ramach Konta. Funkcjonalności Skrzynki kontaktowej, w tym w szczególności liczba wiadomości, którą Użytkownik może wysłać za pomocą Skrzynki kontaktowej może różnić się w zależności od zamówionego i posiadanego przez Użytkownika Pakietu. Umowa o świadczenie Usługi Skrzynki kontaktowej jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
 14. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywngo formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Uzytkownika za pośrednictwem formularza.
 15. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.
 16. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 17. Użytkownik ma możliwość  otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żadania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

 

 1. PAKIETY
 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Pakiety prezentowane w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Pakietu zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich. 
 2. Informacje o możliwości Zamówienia Pakietu stanowią ofertę. 
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej jak również posiadanie aktywnego Konta w Serwisie Internetowym oraz zalogowanie się do niego. Użytkownik powinien posiadać aktywne Konto podczas całego czasu trwania zamówionego przez niego Pakietu. 
 4. W celu Zamówienia wybranego Pakietu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Pakietu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi przyjęcie oferty Usługodawcy w zakresie zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. W momencie wysłania Zamówienia przez Użytkownika, między Użytkownikiem a Usługodawcą zawarta zostaje Umowa.
 5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 7. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Pakietów. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty. 
 8. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Pakiet za pośrednictwem:
  1. operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranego Pakietu po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności;
  2. przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranego Pakietu po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 9.  Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrany Pakiet. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 
 10.  Użytkownik może dokonać zmiany wybranej formy płatności na inną płatność dostępną w Serwisie, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 11. Umowy o świadczenie Usług w ramach wybranego Pakietu są zawierane na czas określony i ulegają rozwiązaniu z chwilą upływu ich terminu oznaczonego w opisie Pakietu.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
  1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu.
  2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w następujących przypadkach:
   a. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
  3. Użytkownik jest zobowiązany do:
 • postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
 • przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
 • niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  4. Użytkownik może korzystać z informacji oraz innych treści otrzymanych w ramach Zamówionego Pakietu, oraz innych treści dostępnych dla niego w Serwisie jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług Serwisu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
  5. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania Skrzynek kontaktowych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
  6. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza Zamówienia, Skrzynek kontaktowych, Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  a. naruszać godności ludzkiej;
  b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  c. 
  zawierać treści pornograficznych;
  d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta Użytkownika.
 2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 1. REKLAMACJE
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres ASmedio sp. z o.o., ul. Grzybowska 85/217, 00-844 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@vinply.com
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi Regulaminu, rozstrzygające znaczenie mają zapisy polskiej wersji. 
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
 6. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczy Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierajacych umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. 
 8. Konsumenci posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie. Użytkownik nie akceptujący zmiany Regulaminu może również samodzielnie usunąć Konto. 
 9. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowy świadczenia Usług Serwisu ulegają rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. 
 10. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 8 powyżej, zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania. 

 

ZAŁĄCZNIKI